Best Life College

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden website en webshop Best Life Church

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Best Life Church zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Door een bestelling bij Best Life Church te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Best Life Church gelden ook ten behoeve van eventueel door best Life Church ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Best Life Church zijn vrijblijvend. Best Life Church heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Best Life Church uw bestelling heeft geaccepteerd. Best Life Church heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s, inclusief btw en inclusief handelingskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betalingen kunnen bij Best Life Church op één manier gedaan worden, namelijk vooraf, via iDEAL. Na ontvangst van de betaling zal het artikel of de dienst worden geleverd.

3.4 Als u niet volledig betaalt, heeft Best Life Church het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Best Life Church, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Best Life Church.

Artikel 4. Levering

4.1 De levering van de artikelen vindt plaats per post of kan opgehaald worden op zondag vooraf of na één van de diensten. Uw aankoopgeschiedenis blijft te allen tijde beschikbaar via uw accountgegevens.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Best Life Church geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Best Life Church garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Best Life Church te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Best Life Church de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde handelingskosten terug te betalen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Best Life Church is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Best Life Church, dan wel tussen Best Life Church en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Best Life Church.

Artikel 9. Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Best Life Church deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Best Life Church in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Best Life Church vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 Best Life Church mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Best Life Church toekomende rechten, heeft Best Life Church in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Best Life Church
Prins Bernhardplein 39-40
3555 AL Utrecht
Info@bestlifechurch.nl

KvK
60875771

Download de brochure

Vul je naam en e-mailadres in om de brochure te kunnen downloaden

You have Successfully Subscribed!

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten